O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego oraz dodatkowo zdrowie Ubezpieczonego. Zakres Ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń. Zakres Ubezpieczenia może obejmować wystąpienie innych Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli tak przewiduje Umowa ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych określane są w Deklaracji zgody i potwierdzane w Certyfikacie.

Okres ochrony
Ubezpieczony zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie Deklaracji zgody od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po złożeniu Towarzystwu Ubezpieczeń podpisanej i prawidłowo uzupełnionej Deklaracji zgody. Ochroną ubezpieczeniową zostanie objęta osoba pod warunkiem, że w dniu podpisywania Deklaracji zgody łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w hospicjum lub nie orzeczono wobec niej niezdolności do pracy;
2) ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonego 70. roku życia;
3) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
4) ma obywatelstwo polskie.

W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń opisanych w § 9, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia wskazanej dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych i potwierdzonej w Certyfikacie.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych w § 9, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia aktualnej na dzień Zdarzenia ubezpieczeniowego, wskazanej i potwierdzonej w Certyfikacie. Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego,

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o następujący zakres:
na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy
na wypadek Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
śmierci Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego
śmierci Małżonka albo Partnera wskutek Nieszczęśliwego wypadku
Rodziców albo Teściów Ubezpieczonego
na wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu

AXA Szczęśliwe Dziecko

AXA Szczęśliwe Dziecko – Ubezpieczenie dla Twojego dziecka Jesteś rodzicem i chcesz zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom? Szukasz ubezpieczenia, które w ramach jednej składki gwarantuje ochronę wszystkich Twoich dzieci? Ubezpieczenie Axa Szczęśliwe Dziecko jest dla Ciebie! Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby

Jak wybrać ubezpieczenie na życie ?

Kupując ubezpieczenie na życie zabezpieczasz przyszłość swoich bliskich w przypadku nieprzewidzianych swojej śmierci. Wtedy polisa jest wsparciem finansowym dla Twoje rodziny. Podpowiadamy Ci,na co zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia na życie. Przede wszystkim sprawdź listę gwarantowanych świadczeń i sumę ubezpieczenia,