AEG Ubezpieczenia

Grupowe ubezpieczenie na życie

Przedmiotem Ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Przedmiotem Ubezpieczenia może być dodatkowo zdrowie Ubezpieczonego. Zakres Ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń. Zakres Ubezpieczenia może obejmować wystąpienie innych Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli tak przewiduje Umowa ubezpieczenia. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych określane są w Deklaracji zgody i potwierdzane w Certyfikacie.

Ubezpieczony zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie Deklaracji zgody od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po złożeniu Towarzystwu Ubezpieczeń podpisanej i prawidłowo uzupełnionej Deklaracji zgody.

Ochroną ubezpieczeniową zostanie objęta osoba pod warunkiem, że w dniu podpisywania Deklaracji zgody łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym, w hospicjum lub nie orzeczono wobec niej niezdolności do pracy;
2) ma ukończone 18 lat i nie ma ukończonego 64. roku życia;
3) ma miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
4) ma obywatelstwo polskie.

W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń opisanych w § 9, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia wskazanej dla poszczególnych Zdarzeń ubezpieczeniowych i potwierdzonej w Certyfikacie.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego Towarzystwo Ubezpieczeń, wypłaci Świadczenie ubezpieczeniowe równe sumie ubezpieczenia aktualnej na dzień Zdarzenia ubezpieczeniowego, wskazanej i potwierdzonej w Certyfikacie. Ubezpieczony jest uprawniony do wyznaczenia Uposażonego. Ubezpieczony może dokonać pisemnego wskazania i zmiany Uposażonego w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Umowa może zostać rozszerzona o następujący zakres ubezpieczenia:
na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku przy pracy
na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego lub Śmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy
na wypadek Śmierci Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu
na wypadek Trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
na wypadek Ciężkiej choroby Ubezpieczonego
na wypadek Ciężkiej choroby Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego
na wypadek Ciężkiej choroby Dziecka Ubezpieczonego
na wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu
dotycząceDziecka Ubezpieczonego
dotyczące śmierci Małżonka albo Partnera Ubezpieczonego
dotyczące śmierci Małżonka albo Partnera wskutek Nieszczęśliwego wypadku
dotyczące Rodziców albo Teściów Ubezpieczonego
dotyczące śmierci Członka rodziny Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku
na wypadek Trwałego uszczerbku na zdrowiu Członka rodziny wskutek Nieszczęśliwego wypadku
dotyczące Pobytu Członka rodziny w Szpitalu wskutek Nieszczęśliwego wypadku
na wypadek Operacji chirurgicznej Ubezpieczonego
na wypadek Leczenia specjalistycznego

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...