ubezpieczenie autocasco

Jak traktować roszczenia związane z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego z dobrowolnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Takie ubezpieczenie jest z reguły bezpłatnie dodawane do większości polis auto casco i dotyczy ubezpieczenia wszelkich szkód związanych z poniesionym uszczerbkiem na zdrowiu kierowcy oraz pasażerów pojazdu, powstałych wskutek wypadku drogowego. Wysokość świadczeń z tego typu polis jest ustalana według sposobu określonego w ogólnych warunkach ubezpieczenia.Najpowszechniejsze jest procentowe ustalenie świadczenia w zależności od stopnia trwałego uszczerbku.

Jeżeli poszkodowany dozna 20% trwałego uszczerbku na zdrowiu zakład ubezpieczeń wypłaci 20% sumy ubezpieczenia. Należy podkreślić, że trwały uszczerbek na zdrowiu określany na podstawie dokumentacji medyczne (zaocznie) lub w przypadku poważnych obrażeń ciała w oparciu komicje lekarską.

Uszczerbek na zdrowiu ustalany jest przez ubezpieczyciela na podstawie wewnętrznych tabel obowiązujących w zakładach ubezpieczeń. Oznacza to, iż orzekający lekarz posiłkuje się taką tabelą, wykorzystując wartości procentowe w niej zawarte.

Innym sposobem jest określenie w warunkach ubezpieczenia, rodzajów uszczerbku (np. złamanie ręki, utrata oka) oraz konkretne podanie procentowej wartości odszkodowania z sumy ubezpieczenia. Regułą jest, że w takich przypadkach świadczenie wypłacane jest tylko przy bardzo poważnych obrażeniach.

Z ubezpieczenia komunikacyjnego NNW otrzymasz odszkodowanie jeżeli nieszczęśliwy wypadek nastąpił podczas:

  • ruchu pojazdu,
  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • postoju pojazdu,
  • naprawy pojazdu,
  • załadunku i rozładunku pojazdu

Większość polis komunikacyjnych zawiera ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie są to zbyt duże sumy ubezpieczenia, ale warto skorzystać z tego typu oferowanego ubezpieczenia.