Ubezpieczenia pojazdów – Compensa TU S.A.

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie AC w opcji BAZA oraz MOC obejmuje szkody będące następstwem niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu albo utracie mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia w ramach danej umowy, które to zdarzenia nie zostały wyraźnie wyłączone z ubezpieczenia zgodnie z OWU (wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności).

2. W ramach ubezpieczenia COMPENSA zwraca także koszty:
1) ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowane środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne – przy czym koszty te zwracane są w ramach sumy ubezpieczenia;
2) faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty:
a) parkowania uszkodzonego pojazdu, nie dłużej niż do dnia następnego po dokonaniu przez COMPENSĘ oględzin pojazdu, według przeciętnych cen usług tego rodzaju stosowanych w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego albo w miejscu powstania szkody;
b) w ubezpieczeniu AC w opcji MOC, w przypadku gdy pojazd został uszkodzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – transportu (holowania) pojazdu do zakładu naprawczego albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli transport był technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji BAZA obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji MOC obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu (rozszerzony zakres terytorialny).

5. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody będące następstwem kradzieży, która miała miejsce na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

6. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej w wariancie serwisowym z Pakietem „Warsztat Partnerski”, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 OWU, jeżeli szkoda likwidowana jest poprzez dokonywanie naprawy ubezpieczonego pojazdu przez warsztat partnerski, COMPENSA pokrywa również koszty:
1) organizacji i pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm3, udostępnianego Ubezpieczonemu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu przez warsztat partnerski. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia: kosztów paliwa, ubezpieczenia, kaucji zabezpieczającej najem samochodu zastępczego oraz innych opłat związanych z eksploatacją tego samochodu. Samochód zastępczy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawieranej pomiędzy Ubezpieczonym a podmiotem świadczącym usługę najmu i na warunkach w niej określonych;
2) usługi „Door to door” polegającej na:
a) transporcie ubezpieczonego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do i z warsztatu partnerskiego (z zastrzeżeniem, iż miejsce, z którego transportowany jest uszkodzony pojazd oraz miejsce, do którego odstawiany jest pojazd po naprawie nie może znajdować się w większej odległości niż 50 km od warsztatu partnerskiego, w którym przeprowadzana jest naprawa);
b) transporcie samochodu zastępczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu dostarczenia go do Ubezpieczonego na czas wynajmu i odbioru po zakończeniu wynajmu (z zastrzeżeniem, iż miejsce, do którego dostarczany jest samochód zastępczy oraz miejsce, z którego odbierany jest samochód zastępczy nie może znajdować się w większej odległości niż 50 km od warsztatu partnerskiego, w którym przeprowadzana jest naprawa).

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w