AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenia pojazdów – Compensa TU S.A.

ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie AC w opcji BAZA oraz MOC obejmuje szkody będące następstwem niezależnych od woli Ubezpieczonego zdarzeń polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu albo utracie mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia w ramach danej umowy, które to zdarzenia nie zostały wyraźnie wyłączone z ubezpieczenia zgodnie z OWU (wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności).

2. W ramach ubezpieczenia COMPENSA zwraca także koszty:
1) ratowania pojazdu oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli zastosowane środki były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne – przy czym koszty te zwracane są w ramach sumy ubezpieczenia;
2) faktycznie poniesione, uzasadnione i udokumentowane koszty:
a) parkowania uszkodzonego pojazdu, nie dłużej niż do dnia następnego po dokonaniu przez COMPENSĘ oględzin pojazdu, według przeciętnych cen usług tego rodzaju stosowanych w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego albo w miejscu powstania szkody;
b) w ubezpieczeniu AC w opcji MOC, w przypadku gdy pojazd został uszkodzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – transportu (holowania) pojazdu do zakładu naprawczego albo miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli transport był technicznie i ekonomicznie uzasadniony.

3. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji BAZA obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 ubezpieczenie AC w opcji MOC obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium państw należących do Unii Europejskiej oraz Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu (rozszerzony zakres terytorialny).

5. Zakresem ubezpieczenia nie są objęte szkody będące następstwem kradzieży, która miała miejsce na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

6. W ramach umowy ubezpieczenia zawartej w wariancie serwisowym z Pakietem „Warsztat Partnerski”, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 3 OWU, jeżeli szkoda likwidowana jest poprzez dokonywanie naprawy ubezpieczonego pojazdu przez warsztat partnerski, COMPENSA pokrywa również koszty:
1) organizacji i pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego o maksymalnej pojemności silnika 2.000 cm3, udostępnianego Ubezpieczonemu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu przez warsztat partnerski. Ubezpieczenie nie obejmuje pokrycia: kosztów paliwa, ubezpieczenia, kaucji zabezpieczającej najem samochodu zastępczego oraz innych opłat związanych z eksploatacją tego samochodu. Samochód zastępczy wynajmowany jest na podstawie umowy najmu zawieranej pomiędzy Ubezpieczonym a podmiotem świadczącym usługę najmu i na warunkach w niej określonych;
2) usługi „Door to door” polegającej na:
a) transporcie ubezpieczonego pojazdu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do i z warsztatu partnerskiego (z zastrzeżeniem, iż miejsce, z którego transportowany jest uszkodzony pojazd oraz miejsce, do którego odstawiany jest pojazd po naprawie nie może znajdować się w większej odległości niż 50 km od warsztatu partnerskiego, w którym przeprowadzana jest naprawa);
b) transporcie samochodu zastępczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu dostarczenia go do Ubezpieczonego na czas wynajmu i odbioru po zakończeniu wynajmu (z zastrzeżeniem, iż miejsce, do którego dostarczany jest samochód zastępczy oraz miejsce, z którego odbierany jest samochód zastępczy nie może znajdować się w większej odległości niż 50 km od warsztatu partnerskiego, w którym przeprowadzana jest naprawa).

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...