O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony poprzez zawarcie umów dodatkowych, co potwierdzane jest w polisie lub dokumencie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony może być objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach tylko jednego wariantu.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 15. rok życia i nie ukończyła 55. roku życia. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej z zastosowaniem 3-miesięcznej
karencji. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej Towarzystwo wypłaci Uposażonemu świadczenie z tytułu umowy podstawowej w wysokości sumy ubezpieczenia.

Warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek pobytu dziecka Ubezpieczonego w szpitalu. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie dziecka Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu, który rozpoczął się i trwa w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej, w celu leczenia:
1) choroby zdiagnozowanej, rozpoznanej lub leczonej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej lub
2) objawów choroby zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej lub
3) obrażeń ciała, zaistniałych w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej.

Warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie dziecka Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego poważnego zachorowania, którego pierwsze rozpoznanie miało miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej.

Warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny AXA 24. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie i życie Ubezpieczonego, współmałżonka
Ubezpieczonego, dziecka Ubezpieczonego, rodzica Ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka Ubezpieczonego. Na podstawie niniejszej umowy dodatkowej Towarzystwo zobowiązuje się do zapewnienia Ubezpieczonemu, współmałżonkowi oraz dziecku świadczeń polegających na organizacji lub organizacji i pokryciu kosztów usług określonych w § 4 ust. 4, oraz rodzicowi Ubezpieczonego lub współmałżonka – świadczeń wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15). Osobami objętymi ochroną w niniejszej dodatkowej umowie ubezpieczenia są:
1) Ubezpieczony;
2) współmałżonek;
3) dziecko;
4) rodzic Ubezpieczonego lub rodzic współmałżonka Ubezpieczonego – jedynie w zakresie świadczeń wymienionych w § 4 ust. 4 pkt 15).

Zakres ubezpieczenia w ramach umowy dodatkowej obejmuje następujące świadczenia udzielane w przypadku zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonywane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
1) opiekę po hospitalizacji;
2) dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza;
3) transport medyczny z osobą bliską z miejsca pobytu do placówki medycznej;
4) transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania;
5) transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do placówki medycznej;
6) wizytę lekarską;
7) wizytę pielęgniarki;
8) rehabilitację;
9) organizację wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
10) opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w przypadku hospitalizacji;
11) korepetycje;
12) łóżko szpitalne dla prawnego opiekuna dziecka;
13) opiekę domową po hospitalizacji;
14) wizytę położnej w przypadku urodzenia się dziecka;
15) udzielenie pomocy medycznej rodzicowi Ubezpieczonego lub rodzicowi współmałżonka;
16) przekazanie pilnej wiadomości;
17) pomoc psychologa;
18) infolinię medyczną.

Warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia – konsultacje lekarzy specjalistów w przypadku poważnego zachorowania. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Uprawnionego. Zakres ubezpieczenia obejmuje pokrycie kosztów maksymalnie 30 konsultacji Uprawnionego u lekarzy specjalistów, realizowanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy, liczonych od następnego dnia roboczego po dniu przyznania Ubezpieczonemu przez Towarzystwo prawa do świadczenia z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego.

Warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie dziecka Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje uszczerbek lub uszkodzenie ciała dziecka Ubezpieczonego powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy dodatkowej. W przypadku uszczerbku lub uszkodzenia ciała dziecka Ubezpieczonego, powstałego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Towarzystwo wypłaci
Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia z tytułu umowy dodatkowej, za każdy 1% uszczerbku lub uszkodzenia ciała.

AXA Szczęśliwe Dziecko

AXA Szczęśliwe Dziecko – Ubezpieczenie dla Twojego dziecka Jesteś rodzicem i chcesz zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom? Szukasz ubezpieczenia, które w ramach jednej składki gwarantuje ochronę wszystkich Twoich dzieci? Ubezpieczenie Axa Szczęśliwe Dziecko jest dla Ciebie! Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby

Jak wybrać ubezpieczenie na życie ?

Kupując ubezpieczenie na życie zabezpieczasz przyszłość swoich bliskich w przypadku nieprzewidzianych swojej śmierci. Wtedy polisa jest wsparciem finansowym dla Twoje rodziny. Podpowiadamy Ci,na co zwrócić uwagę zawierając umowę ubezpieczenia na życie. Przede wszystkim sprawdź listę gwarantowanych świadczeń i sumę ubezpieczenia,