O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie autocasco

Co jest przedmiotem ubezpieczenia autocasco Generali?

 • Wskazany w dokumencie ubezpieczenia pojazd mechaniczny podlegający rejestracji,zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W ubezpieczeniu Autocasco, pojazdy nie starsze niż 13 lat, z zastrzeżeniem że ograniczenie wiekowe nie dotyczy umów zawieranych z Generali na okres bezpośrednio kolejnych 12 miesięcy, po poprzedniej umowie dotyczącej danego
 • pojazdu.
 • W ubezpieczeniu Autocasco przedmiotem ubezpieczenia są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek wszelkich zdarzeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w OWU.
 • W ubezpieczeniu Assistance przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance (pomocy drogowej) powstałych w związku ze zdarzeniami assistance (awaria, wypadek lub kradzież pojazdu), zgodnie z zakresem
 • określonym w OWU.
 • W ubezpieczeniu Assistance przedmiotem ubezpieczenia są, w zależności od wybranego wariantu Assistance, samochody osobowe, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, samochody kempingowe,
 • przyczepy kempingowe, przyczepy o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 400kg, motorowery, motocykle.

Ubezpieczenie autocasco Generali – autoszyby

 • W ubezpieczeniu Autoszyby przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby przedmiotem ubezpieczenia są szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne zamontowane w ubezpieczonym pojeździe.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby przedmiotem ubezpieczenia są szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu szyby.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby w przypadku zaistnienia szkody, Generali organizuje i pokrywa koszt naprawy szyby lub wymiany szyby w granicach sumy ubezpieczenia określonej na umowie.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby naprawa lub wymiana szyby dokonywana jest we wskazanym przez Generali warsztacie.

Ubezpieczenia autocasco Generali – co jeszcze?

 • W ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnych, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Generali wobec osób objętych ochroną ubezpieczeniową za zdarzenia wskazane w OWU.
 • W ubezpieczeniu Posiadacza pojazdu (i jego bliskich) w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim
 • przez ubezpieczonego i jego osoby bliskie w związku z wykonywaniem przez te osoby, wskazanych w OWU, czynności życia prywatnego.
 • W ubezpieczeniu Posiadacza pojazdu (i jego bliskich) w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym, przedmiotem ubezpieczenia są szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa.
 • W ubezpieczeniu Zielona Karta, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanego w umowie ubezpieczenia pojazdu za szkody wyrządzone
 • osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty, z wyłączeniem państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Podstawa prawna – Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych „Generali, z myślą o aucie” dla Sieci agencyjnej i Direct, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 4 października 2019r., które dostępne są na stronie generali.pl.

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w