AEG Ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia autocasco Generali

ubezpieczenie autocasco

Co jest przedmiotem ubezpieczenia autocasco Generali?

 • Wskazany w dokumencie ubezpieczenia pojazd mechaniczny podlegający rejestracji,zarejestrowany lub dopuszczony do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W ubezpieczeniu Autocasco, pojazdy nie starsze niż 13 lat, z zastrzeżeniem że ograniczenie wiekowe nie dotyczy umów zawieranych z Generali na okres bezpośrednio kolejnych 12 miesięcy, po poprzedniej umowie dotyczącej danego
 • pojazdu.
 • W ubezpieczeniu Autocasco przedmiotem ubezpieczenia są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, wskutek wszelkich zdarzeń, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w OWU.
 • W ubezpieczeniu Assistance przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów świadczeń assistance (pomocy drogowej) powstałych w związku ze zdarzeniami assistance (awaria, wypadek lub kradzież pojazdu), zgodnie z zakresem
 • określonym w OWU.
 • W ubezpieczeniu Assistance przedmiotem ubezpieczenia są, w zależności od wybranego wariantu Assistance, samochody osobowe, samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, samochody kempingowe,
 • przyczepy kempingowe, przyczepy o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 400kg, motorowery, motocykle.

Ubezpieczenie autocasco Generali – autoszyby

 • W ubezpieczeniu Autoszyby przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby przedmiotem ubezpieczenia są szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne zamontowane w ubezpieczonym pojeździe.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby przedmiotem ubezpieczenia są szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu szyby.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby w przypadku zaistnienia szkody, Generali organizuje i pokrywa koszt naprawy szyby lub wymiany szyby w granicach sumy ubezpieczenia określonej na umowie.
 • W ubezpieczeniu Autoszyby naprawa lub wymiana szyby dokonywana jest we wskazanym przez Generali warsztacie.

Ubezpieczenia autocasco Generali – co jeszcze?

 • W ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Komunikacyjnych, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność Generali wobec osób objętych ochroną ubezpieczeniową za zdarzenia wskazane w OWU.
 • W ubezpieczeniu Posiadacza pojazdu (i jego bliskich) w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim
 • przez ubezpieczonego i jego osoby bliskie w związku z wykonywaniem przez te osoby, wskazanych w OWU, czynności życia prywatnego.
 • W ubezpieczeniu Posiadacza pojazdu (i jego bliskich) w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym, przedmiotem ubezpieczenia są szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa.
 • W ubezpieczeniu Zielona Karta, przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanego w umowie ubezpieczenia pojazdu za szkody wyrządzone
 • osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty, z wyłączeniem państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Podstawa prawna – Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych „Generali, z myślą o aucie” dla Sieci agencyjnej i Direct, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 4 października 2019r., które dostępne są na stronie generali.pl.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...