O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa Link4 obejmuje pojazd oraz bagaż podręczny. Na wniosek Ubezpieczającego Link4 może dodatkowo objąć ochroną ubezpieczeniową wyposażenie dodatkowe, foteliki służące do przewozu dzieci znajdujące się w chwili Szkody w Pojeździe.

Link4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, powstałe w wyniku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń:
a. zderzenie Pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz Pojazdu
b. działanie osób trzecich
c. pożar, wybuch, osmalenie
d. nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzące z zewnątrz Pojazdu
e. zatopienie Pojazdu
f. nagłe działanie sił przyrody, np. huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, zapadanie lub osuwanie się ziemi, lawina
g. uszkodzenie wnętrza Pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medyczne.

Ubezpieczenie auta w Link4 – ryzyka dodatkowe

Na wniosek Ubezpieczającego Link4 może dodatkowo objąć ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku Kradzieży, pod warunkiem, że Pojazd jest wyposażony w sprawne urządzenia zabezpieczające przed Kradzieżą. Obowiązek posiadania sprawnych urządzeń zabezpieczających przed Kradzieżą nie dotyczy Pojazdów, których wartość ustalona na dzień złożenia wniosku ubezpieczeniowego nie przekracza 10 000 zł.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Szkody powstałe na terytorium Europy. W przypadku kradzieży z wyłączeniem Szkód powstałych na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Wartość Pojazdu przyjmowanego do ubezpieczenia jest ustalana przez Link4, w porozumieniu z Ubezpieczającym, na podstawie podanych przez Ubezpieczającego informacji oraz danych zawartych w systemie Info-Ekspert, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), chyba że umówiono się inaczej.

Ubezpieczenie auta w Link4 – odszkodowanie

Link4 odpowiednio do okoliczności ustala rozmiar Szkody i wysokość odszkodowania na podstawie:
a. wybranych przez Ubezpieczającego przy składaniu wniosku ubezpieczeniowego wariantu i opcji ubezpieczenia oraz wysokości Franszyzy redukcyjnej wskazanej w dokumencie ubezpieczenia
b. wyników oględzin Pojazdu (chyba że Link4 odstąpił od oględzin Pojazdu)
c. kalkulacji kosztów naprawy Pojazdu sporządzonej w oparciu o określone przez producenta w systemie Audatex, Eurotax lub DAT normy czasowe robocizny i ceny części zamiennych na rynku polskim
d. Okresu eksploatacji Pojazdu i wysokości Amortyzacji
e. wyceny wartości Pojazdu przed i po Szkodzie, a także wartości Pozostałości, gdy doszło do Szkody całkowitej.

W wariancie Kosztorys wysokość odszkodowania, z zachowaniem wcześniejszych postanowień OWU, ustalana jest w oparciu o:
a. stawkę roboczogodziny w wysokości 60 zł (netto)
b. ceny Części alternatywnych w przypadku braku cen Części alternatywnych kalkulacji dokonuje się w oparciu o pomniejszone o 30% ceny Części oryginalnych

W wariancie Warsztat wysokość odszkodowania, z zachowaniem wcześniejszych postanowień OWU, ustalana jest w oparciu o:
a. rachunki lub faktury dokumentujące naprawę Pojazdu, zgodne z uprzednio uzgodnionym z Link4 sposobem i kosztorysem naprawy Pojazdu
b. stawkę roboczogodziny stosowaną przez warsztat dokonujący naprawy, przy czym stawka ta nie może być wyższa od średnich stawek stosowanych przez Autoryzowane Stacje Obsługi na terenie województwa gdzie naprawiany jest Pojazd
c. ceny części zamiennych w jednej z dwóch opcji naprawy Pojazdu wybranej przez Ubezpieczającego podczas składania wniosku ubezpieczeniowego:
– Części oryginalne
– Części alternatywne w przypadku braku cen Części alternatywnych kalkulacji dokonuje się w oparciu o ceny Części oryginalnych.

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w