Ubezpieczenie autocasco Allianz Mój Samochód

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco Allianz Mój Samochód to kompleksowe ubezpieczenie samochodów od uszkodzeń i kradzieży. Ubezpieczenie Autocasco oraz Ubezpieczenie szyb obowiązuje na terenie Polski oraz pozostałych krajów europejskich (oprócz Kazachstanu), w tym Gruzji oraz europejska część Rosji i kraje basenu Morza Śródziemnego (oprócz Algierii, Libii i Syrii).

Ubezpieczenie Autocasco Allianz to następujące ryzyka:

Ochrona prawna: ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego dotycząca zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia w związku z użytkowaniem lub posiadaniem ubezpieczonego pojazdu oraz świadczenie Telefonicznej Asysty Prawnej. Suma ubezpieczenia do kwoty 15.000 zł i jest wskazana w dokumencie ubezpieczenia. Stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz bez względu na liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia i bez względu na liczbę zgłoszonych zdarzeń objętych ubezpieczeniem. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków: następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem ubezpieczonego pojazdu, których skutkiem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, trwałe inwalidztwo lub śmierć kierowcy albo kierowcy i pasażerów (w zależności od wybranego wariantu). Suma ubezpieczenia ustalana jest zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia i podana jest w polisie. W zależności od pakietu dostępny jest wariant Podstawowy (chroniący kierowcę) i Rozszerzony (chroniący kierowcę i pasażerów) z minimalną sumą ubezpieczenia 10.000 zł oraz maksymalną 150.000 zł. Dla kosztów leczenia określony jest odrębny limit w wysokości 5.000 zł.

Assistance: organizacja lub pokrycie kosztów usług assistance. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ustalany jest indywidualnie zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia, dla pojazdów, których wiek nie powinien przekroczyć 18 lat.

Autocasco: ubezpieczony pojazd zarejestrowany w Polsce wskazany w polisie z uwzględnieniem wyposażenia standardowego i wyposażenia dodatkowego. Suma ubezpieczenia jest ustalana z Ubezpieczającym w oparciu o systemy eksperckie, powinna odpowiadać wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu na dzień zawarcia umowy. Wyposażenie dodatkowe nie może przekraczać 10% sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Ubezpieczenie szyb: organizacja i pokrycie kosztów polegających na naprawie lub wymianie szyby: czołowej, bocznej lub tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu niezwiązanych z innymi uszkodzeniami pojazdu. Suma ubezpieczenia to 5.000 zł. Suma ubezpieczenia zmniejsza się o wysokość wypłaconych odszkodowań.

Zielona Karta: odpowiedzialność cywilna kierowcy lub posiadacza ubezpieczonego pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: 5.210.000 euro w przypadku szkód na osobie i 1.050.000 euro w przypadku szkód w mieniu, ustalana na podstawie średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Ubezpieczenie autocasco Allianz – czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ochrona prawna:
Grzywien, kar administracyjnych lub sądowych, kar pieniężnych, podatków, cła, akcyzy ani innych opłat i danin natury publicznoprawnej, które Ubezpieczony musi ponieść. Kosztów powstałych na polecenie Ubezpieczonego, ale bez zgody Allianz. Kosztów powstałych ponieważ Ubezpieczony świadomie zataił informacje lub dokumenty, które mogą wpłynąć na przebieg świadczenia usługi lub przebieg postępowania.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:
Samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa. Zdarzeń, gdy w ubezpieczonym pojeździe w chwili wypadku było przewożonych więcej pasażerów niż maksymalna dopuszczona liczba osób określona w dowodzie rejestracyjnym, o ile spowodowało to powstanie szkody. Roszczeń o zadośćuczynienie za doznane krzywdy, ból i cierpienie fizyczne lub moralne. Skutków zdarzeń, które powstały, ponieważ Ubezpieczony popełnił, lub usiłował popełnić czyn wypełniający ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa.

Assistance:
Szkody, które powstały z przyczyn eksploatacyjnych, korozji lub polegają na awarii ubezpieczonego pojazdu. Kosztów postoju na parkingu ubezpieczonego pojazdu, z wyjątkiem przypadku, w którym zorganizowaliśmy holowanie na parking strzeżony. Kosztów paliwa, podatku drogowego, przeglądu technicznego ubezpieczonego pojazdu, promu, cła, mandatów. Kosztów materiałów lub części zamiennych użytych do naprawy lub diagnostyki ubezpieczonego pojazdu oraz jego naprawy w warsztacie naprawczym. Utraty dochodu przez kierowcę, pasażerów lub z tytułu transportu pasażerów za opłatą.

Autocasco:
Szkody powstałe z przyczyn eksploatacyjnych lub polegające na awarii ubezpieczonego pojazdu. Szkody polegające na kradzieży ubezpieczonego pojazdu, do której doszło wskutek nienależytego zabezpieczenia ubezpieczonego
pojazdu, kluczyków lub sterowników lub pozostawienia kluczyków i sterowników wewnątrz ubezpieczonego pojazdu bez nadzoru. Szkody związane z montażem lub demontażem wyposażenia ubezpieczonego pojazdu. Szkody powstałe w wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu, które nie zostało wskazane we wniosku o zawarcie umowy. Szkody powstałe podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem, który nie posiadał wymaganego ważnego okresowego badania technicznego, jeśli stan techniczny spowodował powstanie szkody.

Ubezpieczenie szyb:
Uszkodzenia lub zniszczenia innych elementów szklanych pojazdu: szyberdachu, szkła reflektora, lusterka lub dachu szklanego. Uszkodzenia lub zniszczenia elementów, które nie stanowią integralnego elementu szyby, a są z nią na stałe związane. Koszty naprawy lub wymiany szyby, jeśli usługi te nie zostały zorganizowane przez Allianz.

Zielona Karta:
Szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez kierującego ubezpieczonym pojazdem posiadaczowi tego pojazdu. Dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz ubezpieczonego pojazdu, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem innego pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona. Szkody powstałe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu. Szkody polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych. Szkody polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Ubezpieczenie Autocasco Allianz – wyłączenia odpowiedzialności.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? (nie dotyczą Zielonej Karty):

  • Szkody spowodowane umyślnym działaniem Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W przypadkach innych niż NNW, w sytuacji szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego jesteśmy wolni od odpowiedzialności, chyba, że wypłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.
  • Skutki zdarzeń spowodowanych przez Ubezpieczonego, użytkownika pojazdu, osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub innych osób upoważnionych do kierowania pojazdem: (1) którzy prowadzili pojazd w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych lub (2) jeśli osoby te nie posiadały w chwili wypadku wymaganych prawem kraju, na terenie którego doszło do wypadku, uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem lub (3) jeżeli osoby te użyły ubezpieczonego pojazdu jako narzędzia przestępstwa, tj. posłużyły się ubezpieczonym pojazdem w celu popełnienia przestępstwa umyślnego, a także podczas użycia ubezpieczonego pojazdu do ucieczki przed zatrzymaniem przez uprawnione organy, o ile spowodowało to powstanie szkody.
  • Szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe w trakcie używania go przez Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnione do któregokolwiek z celów wskazanych w punkcie 7.1-7.5 Przewodnika.
  • Szkody powstałe w ubezpieczonym pojeździe w trakcie używania go przez Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnione jako taksówki lub do przewozu pasażerów za opłatą albo do nauki jazdy. Wyłączenie to nie ma zastosowania w przypadku, kiedy Ubezpieczający wskazał nam taki sposób używania ubezpieczonego pojazdu we wniosku o zawarcie umowy, a Allianz potwierdził go w polisie.
  • Szkody powstałe podczas udziału w wyścigach pojazdów również mających charakter spontaniczny, niezorganizowany, konkursach, rajdach, treningach, podczas jazd próbnych do wyścigów, rajdów, poruszania się po torze wyścigowym, a także skutki wypadków powstałych podczas wykonywania zadań kaskaderskich z użyciem ubezpieczonego pojazdu.
  • Szkody spowodowane: wydarzeniami wojennymi lub politycznymi, czyli nacjonalizacją, konfiskatą, przywłaszczeniem, rekwizycją ubezpieczonego pojazdu, aktami terroru, zamieszkami, które rozumiemy jako spontaniczne, niezorganizowane zakłócenie porządku publicznego wywołane przez grupę ludzi, użyciem ubezpieczonego pojazdu do blokad dróg lub akcji protestacyjnych, użyciem ubezpieczonego pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji.

Podstawa prawna – Przewodnik po ubezpieczeniu Mój Samochód, który zawiera ogólne warunki ubezpieczenia i został zatwierdzony uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 11/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku.

Zobacz również ubezpieczenie Autocasco w PZU.

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w