O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zawarcie umowy i czas trwania ubezpieczenia:

Ubezpieczenie zostaje zawarte w momencie jego opłacenia. Ubezpieczenie zostaje zawarte na czas określony. Minimalny okres ubezpieczenia to jeden dzień, maksymalny 365 dni w roku. Składka ubezpieczeniowa jest płatna jednorazowo lub ratalnie (w przypadku ubezpieczenia podróży wielokrotnych).

Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie kosztów leczenia –  zapewnia pokrycie kosztów opieki zdrowotnej w przypadku nagłej choroby lub urazu Ubezpieczonego podczas pobytu za granicą.
Podstawowe wyłączenia: ubezpieczenie nie obejmuje choroby lub urazu, które istniały w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia lub sytuacji, gdy leczenie jest potrzebne i właściwe, ale można odłożyć je na czas po powrocie ubezpieczonego do Polski. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w ramach kosztów leczenia za koszty koron entystyczndych, korekcji zgryzu, aparatu ortodontycznego, mostków itp. Oprócz tego ubezpieczenie nie obejmuje kosztów badań stwierdzających ciążę, aborcji ani jakichkolwiek powikłań ciąży zagrożonej lub powikłań po 26. tygodniu ciąży, w tym porodu.

Ubezpieczenie assistance
Zapewnia pomoc i wsparcie podczas pobytu za granicą. Jesteśmy do dyspozycji klientów 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i w razie potrzeby można zwrócić się do nas w każdej chwili. Ubezpieczenie składa się z trzech części:
1) pomoc telefoniczna ubezpieczonemu związana z jego podróżą za granicę (np. wyszukanie właściwej placówki medycznej, pomoc w tłumaczeniu itp.);
2) ochrona prawna, która służy znalezieniu rozwiązania przy Zdarzeniu ubezpieczeniowym związanym z postępowaniem sądowym lub egzekucyjnym;
3) wsparcie w codziennych czynnościach, które pomaga ubezpieczonemu w organizacji jego pobytu za granicą (np. rezerwacja biletów wstępu, pośrednictwo w usługach zewnętrznych, takich jak tłumacz czy przewodnik, a także wynajem powierzchni handlowych, rezerwacja stolika w restauracji itp.).
Podstawowe wyłączenia z ubezpieczenia ochrony prawnej: ubezpieczenie nie obejmuje sporów pomiędzy ubezpieczonym, a osobą bliską (np. krewnym) oraz sporów, w których wartość (wysokość) szkody nie przekracza 100 €. Jednocześnie ubezpieczenie nie obejmuje umyślnych przestępstw, umyślnych wykroczeń oraz szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego umyślnie.

Ubezpieczenie wypadkowe
Zapewnia odszkodowanie w przypadku trwałych następstw urazu lub śmierci ubezpieczonego na skutek wypadku podczas pobytu za granicą.
Podstawowe wyłączenia: ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, gdy ubezpieczony doznał urazu jeszcze przed obowiązywaniem ubezpieczenia i obecnie odczuwa jego następstwa. Nie obejmuje również ataków serca i udarów mózgu oraz urazów, do których doszło właśnie w wyniku ataku serca lub udaru mózgu, a ponadto uszkodzeń kręgosłupa, wypadnięcia krążka miedzykręgowego czy innego ograniczenia w ruchu, które nie powstało na skutek wypadku.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zapewnia ochronę na wypadek szkód, które ubezpieczony wyrządził osobie trzeciej i ma obowiązek je pokryć. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje w przypadku szkód na zdrowiu, życiu lub majątku (uszkodzenie, utrata, zniszczenie).
Podstawowe wyłączenia: ubezpieczenie nie obejmuje szkód, które ubezpieczony wyrządził osobie bliskiej (np. krewnemu). Ponadto nie obejmuje szkody spowodowanej eksploatacją lub prowadzeniem pojazdu silnikowego lub niesilnikowego, statku lub samolotu. Jednocześnie nie obejmuje również szkód na rzeczach wypożyczonych, wynajętych czy powierzonych do użytku za opłatą (np. rzeczy leasingowane lub wypożyczone od znajomego czy przyjaciela). Ponadto nie obejmuje szkód powstałych w związku z działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową ubezpieczonego.

Ubezpieczenie bagażu
Zapewnia odszkodowanie za szkodę, która została wyrządzona ubezpieczonemu na bagażu na skutek kradzieży lub włamania. Obejmuje bagaż, który jest własnością ubezpieczonego i który zabrał on w podróż lub nabył w czasie podróży.
Podstawowe wyłączenia: ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, gdy ubezpieczonemu ukradziono lub uszkodzono bagaż na skutek włamania do namiotu lub przyczepy. Jednocześnie nie obejmuje kradzieży i uszkodzeń bagażu, które zostały powierzone przewoźnikowi.

Ubezpieczenie podróży lotniczej
Zapewnia zwrot kosztów, które ubezpieczony poniósł na skutek opóźnienia w dostarczeniu bagażu przez przewoźnika lotniczego o ponad 6 godzin lub które powstaną na skutek opóźnienia wylotu o 6 godzin i więcej. Obejmuje jednocześnie zwrot kosztów na skutek anulowania lotu, gdy zapewnienie transportu zastępczego trwało dłużej niż 6 godzin. Ubezpieczony ma prawo do zwrotu kosztów za podstawowe wyżywienie, artykuły higieniczne oraz kosztów transportu zastępczego, które musiał ponieść podczas podróży na połączenie zastępcze.
Podstawowe wyłączenia: ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, gdy doszło do opóźnienia lub anulowania lotu charterowego (połączenia nierejsowe).

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek rezygnacji
Zapewnia zwrot kosztów, które ubezpieczony poniósł w przypadku, gdy z istotnych przyczyn nie mógł odbyć podróży (np. z powodu ostrego ataku choroby, wypadku ubezpieczonego lub krewnego, śmierci ubezpieczonego lub krewnego, szkody na majątku ubezpieczonego itd.). Obejmuje również sytuację, gdy ubezpieczony z istotnych przyczyn musiał wrócić z podróży (np. śmierć krewnego, nieoczekiwana hospitalizacja krewnego lub szkoda na majątku). Ubezpieczenie odnosi się wyłącznie do osób ubezpieczonych, których zdarzenie dotyczy bezpośrednio.
Podstawowe wyłączenia: ubezpieczenie nie obejmuje sytuacji, gdy do choroby lub urazu doszło przed zawarciem umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy nie doszło do badania lekarskiego czy leczenia. W przypadku tzw. ustabilizowanych chorób przewlekłych (tj. chorób przewlekłych, dla których w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie doszło do zmiany procedury leczniczej, hospitalizacji lub zmiany leków) Ubezpieczenie nie obejmuje ponadto zaburzeń i chorób psychicznych, zdarzeń związanych z ciążą stwierdzoną przed powstaniem ubezpieczenia.

Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

Zakres może dodatkowo zostać rozszerzony o ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu, kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego, Moto assistance,

Ubezpieczenie PZU Wojażer

Ubezpieczenie PZU Wojażer – ubezpieczenie wyjazdu turystycznego – w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie PZU Wojażer – korzyści z posiadania ubezpieczenia Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej, w tym: leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych, związane