O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Umowa ubezpieczenia może być zawarta jeśli swym zakresem obejmuje przynajmniej ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych albo od wszelkiego ryzyka. Ubezpieczenie domu letniskowego możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego lub mieszkania. Ubezpieczenie przedmiotów do prowadzenia działalności zarobkowej oraz przedmiotów wartościowych możliwe jest w przypadku ubezpieczenia w tym samym zakresie mienia ruchomego. Ubezpieczenie siłowników i automatyki bram od kradzieży zwykłej możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia domu jednorodzinnego i budowli od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka.

Ubezpieczenie domu w Link4

Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia w następującym zakresie:

1) ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
2) ubezpieczenia mienia od wszelkiego ryzyka,
3) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
4) ubezpieczenia siłowników i automatyki bram od kradzieży zwykłej,
5) ubezpieczenia szyb od stłuczenia,
6) ubezpieczenia od przepięcia,
7) ubezpieczenia domu letniskowego,
8) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego i domowników – wariant podstawowy;
9) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego i domowników – wariant optymalny;
10) organizacji i świadczenia pomocy w zdarzeniach ubezpieczeniowych – assistance domowy;
11) ubezpieczenia pomocy prawne

Ubezpieczenie domu w Link4 – przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie sprzętu audiowizualnego, fotograficznego, elektronicznego, komputerowego, sprzętu zmechanizowanego i urządzeń gospodarstwa domowego od przepięcia możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia mienia ruchomego od pożaru i innych zdarzeń losowych. O ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego i domowników możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka. Ubezpieczenie assistance domowy oraz ubezpieczenie pomocy prawnej możliwe jest pod warunkiem ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka.

Ubezpieczenie domu w Link4 – zakres ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczenia domu jednorodzinnego oddanego do użytkowania wraz ze stałymi elementami lub mieszkania oddanego do użytkowania wraz ze stałymi elementami lub stałych elementów lub budowli, Link4 obejmuje ochroną szkody powstałe bezpośrednio na skutek wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń ubezpieczeniowych, pod warunkiem jego wystąpienia w okresie ochrony ubezpieczeniowej: pożar; uderzenie pioruna; przepięcie; eksplozja; implozja; uderzenie lub upadek statku powietrznego; silny wiatr; grad; pękanie mrozowe; zalanie; zalanie przez osoby trzecie; powódź; deszcz nawalny; trzęsienie ziemi; obsunięcie ziemi; zapadanie ziemi; lawina; napór śniegu; dym i sadza; uderzenie pojazdu mechanicznego; fala dźwiękowa; upadek drzew i masztów; wandalizm.

Ponadto, Link4 odpowiada za powstałe w związku z wystąpieniem szkody następujące koszty: akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, transportu mienia, składowania, poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody.

Ubezpieczenie domu w Link4 – dodatkowe ryzyka

Za opłatą dodatkowej składki, Link4 rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. Ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem lub rabunku może zostać objęte następujące mienie:
1) stałe elementy;
2) mienie ruchome;
3) przedmioty do prowadzenia działalności zarobkowej;
4) przedmioty wartościowe.
Wyżej wskazane mienie może zostać objęte ubezpieczeniem od kradzieży z włamaniem lub rabunku pod warunkiem, że znajduje się w domu jednorodzinnym oddanym do użytkowania lub w mieszkaniu oddanym do użytkowania.

Ubezpieczenie PZU OC w życiu prywatnym

Co gwarantuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, kosztów leczenia lub zwiększonych potrzeb powstałych w wyniku szkody na osobie), związanych z czynnościami

Ubezpieczenie domu Proama.

Proama ubezpieczenie domu i mieszkania Proama – co ubezpieczamy? Dom wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie domu automatycznie obejmuje również ogrodzenie) Mieszkanie wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie mieszkania automatycznie obejmuje pomieszczenia przynależne, np. komórkę lokatorską, piwnicę) i miejsce parkingowe, o ile