AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy, Całego Świata, Świata bez USA lub Polski w zależności od wybranej strefy wyjazdu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W przypadku podróży zagranicznej (strefa Europa, Cały Świat lub Świat bez USA) gwarantujemy ochronę w zakresie: kosztów leczenia i usług assistance, ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu (klauzula ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu – dotyczy umów z okresem ubezpieczenia do 30 dni).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody i ograniczenie jej konsekwencji w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Generali. – W przypadku powstania szkody, nawiązanie kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy Generali lub przesłanie do Generali pisemnego zgłoszenia szkody wraz z pełną dokumentacją w terminach wskazanych w OWU, w odniesieniu do poszczególnych świadczeń

Zakres może dodatkowo zostać rozszerzony o ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu, kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego, Moto assistance, udział własny w wynajętym samochodzie.

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z: wykonywaniem pracy fizycznej, amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, wyczynowym uprawianiem sportu, zaostrzeniem choroby przewlekłej, pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z: amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, wyczynowym uprawianiem sportu.

Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, ustalonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów OWU.

Suma ubezpieczenia określona w dokumencie ubezpieczenia jest sumą na osobę, czyli dla każdego Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia: kosztów leczenia oraz usług assistance, NNW, jest
sumą na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia oraz usług assistance w RP, OC w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego jest sumą na jedno i wszystkie zdarzenia występujące w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Świadczeń przekraczających sumy ubezpieczenia określone w dokumencie ubezpieczenia.
Szkód z tytułu OC w życiu prywatnym, których wartość nie przekracza kwoty 300 zł.
Szkód w bagażu podróżnym lub sprzęcie sportowym, których wartość nie przekracza równowartości 100 zł.
Ponoszenia odpowiedzialności przez Generali (o ile zakres umowy w podróży zagranicznej nie został rozszerzony o wymienione ryzyka), z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku wykonywania pracy fizycznej, amatorskiego uprawiania narciarstwa albo snowboardingu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu, zaostrzenia choroby przewlekłej, pasywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.
Kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych, których wartość przekracza 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia ( z zastrzeżeniem § 14, ust 2, pkt 5);
Ponoszenia odpowiedzialności przez Generali (o ile zakres umowy w podróży krajowej nie został rozszerzony o wymienione ryzyka), z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa albo snowboardingu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu.
Zdarzeń spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (chyba że wypłata odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności).
Zdarzeń powstałych w wyniku aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą wynikające z zachorowań albo następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą, NNW, koszty leczenia i assistance w RP, powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer pojazdów silnikowych (dotyczy to również jazd próbnych, testowych, wykonywania zadań kaskaderskich).
Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu OC za zdarzenia powstałe w wyniku wykonywania pracy fizycznej oraz wyczynowego uprawiania sportu, pasywnego lub aktywnego udziału w wojnie.
Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu bagażu podróżnego, sprzętu sportowego za zdarzenia powstałe w wyniku pasywnego udziału w wojnie.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry video w ramach bagażu podróżnego w sytuacjach innych niż rabunek oraz w przypadku noszenia ich przy sobie.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...