Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Europy, Całego Świata, Świata bez USA lub Polski w zależności od wybranej strefy wyjazdu.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W przypadku podróży zagranicznej (strefa Europa, Cały Świat lub Świat bez USA) gwarantujemy ochronę w zakresie: kosztów leczenia i usług assistance, ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu (klauzula ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu – dotyczy umów z okresem ubezpieczenia do 30 dni).

Co należy do obowiązków ubezpieczonego?

Zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody i ograniczenie jej konsekwencji w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Generali. – W przypadku powstania szkody, nawiązanie kontaktu telefonicznego z Centrum Pomocy Generali lub przesłanie do Generali pisemnego zgłoszenia szkody wraz z pełną dokumentacją w terminach wskazanych w OWU, w odniesieniu do poszczególnych świadczeń

Zakres może dodatkowo zostać rozszerzony o ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu, kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego, Moto assistance, udział własny w wynajętym samochodzie.

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z: wykonywaniem pracy fizycznej, amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, wyczynowym uprawianiem sportu, zaostrzeniem choroby przewlekłej, pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru.

Po opłaceniu dodatkowej składki zakres ochrony może zostać również rozszerzony o ryzyka związane z: amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, wyczynowym uprawianiem sportu.

Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia, ustalonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów OWU.

Suma ubezpieczenia określona w dokumencie ubezpieczenia jest sumą na osobę, czyli dla każdego Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia: kosztów leczenia oraz usług assistance, NNW, jest
sumą na jedno zdarzenie ubezpieczeniowe. Suma ubezpieczenia kosztów leczenia oraz usług assistance w RP, OC w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego jest sumą na jedno i wszystkie zdarzenia występujące w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Świadczeń przekraczających sumy ubezpieczenia określone w dokumencie ubezpieczenia.
Szkód z tytułu OC w życiu prywatnym, których wartość nie przekracza kwoty 300 zł.
Szkód w bagażu podróżnym lub sprzęcie sportowym, których wartość nie przekracza równowartości 100 zł.
Ponoszenia odpowiedzialności przez Generali (o ile zakres umowy w podróży zagranicznej nie został rozszerzony o wymienione ryzyka), z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku wykonywania pracy fizycznej, amatorskiego uprawiania narciarstwa albo snowboardingu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu, zaostrzenia choroby przewlekłej, pasywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.
Kosztów leczenia powstałych w wyniku zaostrzenia chorób przewlekłych, których wartość przekracza 15% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia ( z zastrzeżeniem § 14, ust 2, pkt 5);
Ponoszenia odpowiedzialności przez Generali (o ile zakres umowy w podróży krajowej nie został rozszerzony o wymienione ryzyka), z tytułu zdarzeń powstałych w wyniku amatorskiego uprawiania narciarstwa albo snowboardingu, uprawiania sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportu.
Zdarzeń spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (chyba że wypłata odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności).
Zdarzeń powstałych w wyniku aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia przez Ubezpieczonego podróży zagranicznej.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą wynikające z zachorowań albo następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i usługi assistance za granicą, NNW, koszty leczenia i assistance w RP, powstałe w wyniku uczestnictwa w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer pojazdów silnikowych (dotyczy to również jazd próbnych, testowych, wykonywania zadań kaskaderskich).
Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu OC za zdarzenia powstałe w wyniku wykonywania pracy fizycznej oraz wyczynowego uprawiania sportu, pasywnego lub aktywnego udziału w wojnie.
Generali nie ponosi odpowiedzialności z tytułu bagażu podróżnego, sprzętu sportowego za zdarzenia powstałe w wyniku pasywnego udziału w wojnie.
Generali nie ponosi odpowiedzialności za telefony, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania dźwięku, gry video w ramach bagażu podróżnego w sytuacjach innych niż rabunek oraz w przypadku noszenia ich przy sobie.

Ubezpieczenie PZU Wojażer

Ubezpieczenie PZU Wojażer – ubezpieczenie wyjazdu turystycznego – w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie PZU Wojażer – korzyści z posiadania ubezpieczenia Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej, w tym: leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych, związane

Ubezpieczenie na wyjazd dla aktywnych

Jesteś fanem aktywnego wypoczynku? Kochasz sport i nie wyobrażasz sobie relaksu bez nart lub sprzętu do nurkowania? Wybierz Ubezpieczenie Sport w Generali i koncentruj się tylko na przyjemnościach. Nie wszystkich zadowala opis „wypoczynek” na ofertach biur podróży. Coraz częściej dzielimy