Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia pojazd mechaniczny. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu mechanicznego wskutek zdarzeń losowych (tzw. ubezpieczenie All Risk), w tym jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia losowe zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

Suma ubezpieczenia jest ustalana w wysokości odpowiadającej:
1) cenie nabycia pojazdu – jeżeli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie minął więcej niż 1 miesiąc od daty nabycia pojazdu, a przebieg pojazdu nie przekracza 5 000 km oraz pojazd nie był wcześniej ubezpieczany w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub jeżeli pojazd nabyty jako fabrycznie
nowy przez autoryzowanego dealera danej marki, stanowił jego własność przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
od daty pierwszej rejestracji i został kupiony od tego dealera,
2) wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, określanej na podstawie notowań rynkowych pojazdu
danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie
z katalogiem Eurotax lub Info-Expert – w pozostałych przypadkach. Katalog, na podstawie którego została ustalona
suma ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego w dniu powstania szkody, ustalaną na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie z katalogiem Eurotax lub Info-Expert, na podstawie którego została ustalona suma ubezpieczenia albo który został wskazany w umowie ubezpieczenia, jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości odpowiadającej cenie nabycia pojazdu, a wartością pozostałości pojazdu.

W przypadku kradzieży odszkodowanie jest ustalane w wysokości wartości pojazdu mechanicznego w dniu powstania szkody, określonej na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie z katalogiem Eurotax.