AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie komunikacyjne PROAMA

Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia pojazd mechaniczny. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu mechanicznego wskutek zdarzeń losowych (tzw. ubezpieczenie All Risk), w tym jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia losowe zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

Suma ubezpieczenia jest ustalana w wysokości odpowiadającej:
1) cenie nabycia pojazdu – jeżeli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie minął więcej niż 1 miesiąc od daty nabycia pojazdu, a przebieg pojazdu nie przekracza 5 000 km oraz pojazd nie był wcześniej ubezpieczany w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub jeżeli pojazd nabyty jako fabrycznie
nowy przez autoryzowanego dealera danej marki, stanowił jego własność przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
od daty pierwszej rejestracji i został kupiony od tego dealera,
2) wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, określanej na podstawie notowań rynkowych pojazdu
danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie
z katalogiem Eurotax lub Info-Expert – w pozostałych przypadkach. Katalog, na podstawie którego została ustalona
suma ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego w dniu powstania szkody, ustalaną na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie z katalogiem Eurotax lub Info-Expert, na podstawie którego została ustalona suma ubezpieczenia albo który został wskazany w umowie ubezpieczenia, jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości odpowiadającej cenie nabycia pojazdu, a wartością pozostałości pojazdu.

W przypadku kradzieży odszkodowanie jest ustalane w wysokości wartości pojazdu mechanicznego w dniu powstania szkody, określonej na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie z katalogiem Eurotax.

 

 

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...