O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Przedmiotem ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia pojazd mechaniczny. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu mechanicznego wskutek zdarzeń losowych (tzw. ubezpieczenie All Risk), w tym jego wyposażenia podstawowego lub dodatkowego. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia losowe zaistniałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw europejskich, z wyłączeniem kradzieży lub jej usiłowania na terytorium Białorusi i Ukrainy.

Suma ubezpieczenia jest ustalana w wysokości odpowiadającej:
1) cenie nabycia pojazdu – jeżeli w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie minął więcej niż 1 miesiąc od daty nabycia pojazdu, a przebieg pojazdu nie przekracza 5 000 km oraz pojazd nie był wcześniej ubezpieczany w zakresie
obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub jeżeli pojazd nabyty jako fabrycznie
nowy przez autoryzowanego dealera danej marki, stanowił jego własność przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy
od daty pierwszej rejestracji i został kupiony od tego dealera,
2) wartości pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, określanej na podstawie notowań rynkowych pojazdu
danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie
z katalogiem Eurotax lub Info-Expert – w pozostałych przypadkach. Katalog, na podstawie którego została ustalona
suma ubezpieczenia jest wskazany w umowie ubezpieczenia.

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego w dniu powstania szkody, ustalaną na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie z katalogiem Eurotax lub Info-Expert, na podstawie którego została ustalona suma ubezpieczenia albo który został wskazany w umowie ubezpieczenia, jeżeli suma ubezpieczenia została ustalona w wysokości odpowiadającej cenie nabycia pojazdu, a wartością pozostałości pojazdu.

W przypadku kradzieży odszkodowanie jest ustalane w wysokości wartości pojazdu mechanicznego w dniu powstania szkody, określonej na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji z uwzględnieniem jego wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, zgodnie z katalogiem Eurotax.

 

 

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w