Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia będące następstwem:
1) zderzenia się pojazdów,
2) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
3) bezpośrednich działań osób trzecich na pojazd,
4) zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu,
5) pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody,
6) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu.

Ubezpieczenie można zawrzeć w następujących wariantach, mających zastosowanie w stosunku do szkód częściowych:
1) wariant Kosztorys;
2) wariant Sieć Partnerska;
3) wariant ASO.

Pojazd i wyposażenie dodatkowe określone w umowie ubezpieczenia, za opłatą dodatkowej składki, zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową od szkód polegających na kradzieży pojazdu lub jego części pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:
1) ubezpieczenia pojazdu od przyczyn wskazanych w § 6 na 12-miesięczny okres ubezpieczenia,
2) zainstalowania w pojeździe wymaganych przez Ergo Hestię urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, zgodnie z § 10.
W przypadku szkód częściowych w zakresie ubezpieczenia Kradzież, rozliczenie szkody następuje zgodnie z wariantem wybranym dla szkód częściowych w zakresie ubezpieczenia Casco.

Bez konieczności opłacenia dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa utraty bądź zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub uruchamiania pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia Autocasco, w postaci kosztów wymiany zamków lub przekodowania zamków bądź urządzeń zabezpieczających.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również koszty wskazane w ust. 1. będące następstwem utraty przedmiotów innych niż wymienione, które umożliwiają dorobienie kluczyków do pojazdu. Jednocześnie Ergo Hestia obejmuje ochroną koszty odtworzenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub uruchamiania pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia Autocasco, utraconych bądź zniszczonych na skutek innych zdarzeń niż wskazane w § 6 lub kradzieży.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu, z tym że na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji, Ukrainy z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, bezpośredniego działania osób trzecich na pojazd, nagłego działania sił przyrody, zderzenia się sprzętu sportowego przewożonego na bagażniku zewnętrznym z przedmiotami z zewnątrz pojazdu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu oraz kradzieży.

Na wniosek Ubezpieczającego, za opłatą dodatkowej składki, ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy o szkody wyłączone zgodnie z ust. 1, z jednoczesnym wprowadzeniem udziału własnego w szkodach powstałych wskutek tych wypadków w wysokości 1.000 zł.