O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie Proama Dom albo Proama Dom All Risk, różniących się przedmiotem oraz zakresem ubezpieczenia, jak również limitami odpowiedzialności PROAMA.

Zakres ubezpieczenia Proama Dom

Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginięciu ubezpieczonego mienia wskutek pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, dymu, sadzy, huraganu, gradu.

Zakres ubezpieczenia Proama Dom All Risk
1. Ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginięciu ubezpieczonego mienia wskutek wszystkich zdarzeń losowych, które nie zostały wyłączone z odpowiedzialności PROAMA.

Mienie jest ubezpieczone w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, co oznacza że przy wyliczeniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia a wartością ubezpieczonego mienia w chwili szkody.

Sumy ubezpieczenia są ustalane odrębnie dla poszczególnych kategorii mienia obejmowanego ochroną ubezpieczeniową na podstawie deklaracji Ubezpieczającego, o ile OWU nie stanowią inaczej oraz z zastrzeżeniem, że
suma ubezpieczenia piwnicy obejmuje zarówno piwnicę, jak i ruchomości domowe, które się w niej znajdują.

Limit odpowiedzialności PROAMA na jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia wynosi:
1) dla elektronicznego sprzętu audiowizualnego, instrumentów muzycznych wszelkiego rodzaju, aparatów telefonicznych wszelkiego rodzaju, sprzętu fotograficznego i komputerowego, przenośnych urządzeń do
nawigacji satelitarnej, palmtopów, tabletów, konsoli do gier i odtwarzaczy multimedialnych w wariancie Proama Dom:
a) łącznie 70% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
b) łącznie 70% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń,
2) dla biżuterii i innych wyrobów ze złota, srebra lub innych metali szlachetnych i kamieni szlachetnych w wariancie Proama Dom:
a) łącznie 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
b) łącznie 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń, w obu przypadkach nie więcej jednak niż 5 000 zł,
3) dla biżuterii i innych wyrobów ze złota, srebra lub innych metali szlachetnych i kamieni szlachetnych w wariancie Proama Dom All Risk:
a) łącznie 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
b) łącznie 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń, w obu przypadkach nie więcej jednak niż 10 000 zł,
4) dla gotówki w wariancie Proama Dom:
a) 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
b) 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń, w obu przypadkach nie więcej jednak niż 500 zł,
5) dla gotówki w wariancie Proama Dom All Risk:
a) 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
b) 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń, w obu przypadkach nie więcej jednak niż 2 000 zł,
6) dla ruchomości domowych użyczonych lub wypożyczonych w wariancie Proama Dom:
a) 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku,
b) 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń ubezpieczeniowych – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń,
7) dla materiałów budowlanych – 5 000 zł,
8) dla ruchomości domowych o wartości jednostkowej przekraczającej 5 000 zł, które nie zostaną umieszczone na liście przekazanej PROAMA.

 

 

Ubezpieczenie PZU OC w życiu prywatnym

Co gwarantuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, kosztów leczenia lub zwiększonych potrzeb powstałych w wyniku szkody na osobie), związanych z czynnościami

Ubezpieczenie domu Proama.

Proama ubezpieczenie domu i mieszkania Proama – co ubezpieczamy? Dom wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie domu automatycznie obejmuje również ogrodzenie) Mieszkanie wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie mieszkania automatycznie obejmuje pomieszczenia przynależne, np. komórkę lokatorską, piwnicę) i miejsce parkingowe, o ile