O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Z ubezpieczeniem podróżnym w Ergo Hestia otrzymujesz pełną ochronę całej rodziny podczas podróży zagranicznej:

 • organizacja bezgotówkowej pomocy medycznej przez Centrum Alarmowe
 • ochrona podczas podróży prywatnych i służbowych
 • możliwość ubezpieczenia wyjazdów indywidualnych oraz wycieczek grupowych
 • szeroki zakres usług assistance
 • trzy warianty ubezpieczenia do wyboru.

Co ubezpieczysz ?

 • zdrowie i życie, także osób bliskich
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC)
 • bagaż, np. odzież i inne przedmioty osobiste, wózki dziecięce, sprzęt fotograficzny
 • sprzęt sportowy

Pomoc Medyczna i Koszty Leczenia:

 • niezbędną i natychmiastową pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. leczenie szpitalne, ambulatoryjne, stomatologiczne, konsultacje medyczne oraz całodobową pomoc Centrum Alarmowego
 • transport z miejsca wypadku do placówki medycznej po zakończeniu leczenia do miejsca zakwaterowania oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania
 • pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu, czyli poszukiwania prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa oraz pomoc medyczną na miejscu wypadku – do wysokości sumy ubezpieczenia,  suma ubezpieczenie to nawet 500 000 zł.

Podróż Assistance:

 • Assistance opiekuńczy, w tym opiekę nad dziećmi oraz osobami niesamodzielnymi podczas podróży, a także będącymi w Polsce, telekonferencję z osobami bliskimi, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • pomoc w tłumaczeniu, w sytuacji gdy nieznajomość języka uniemożliwia kontakt z lekarzem lub innym pracownikiem placówki medycznej
 • zabezpieczenie nieruchomości w Polsce w przypadku zdarzenia losowego lub kradzieży z włamaniem
 • w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu oraz zdarzeń losowych możesz przedłużyć ochronę o 48 godzin – bez konieczności opłacania dodatkowej składki.
 • W sytuacji nieprzewidzianej konieczności przerwania podróży, np. w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej lub włamania do mieszkania, możesz liczyć na organizację i pokrycie kosztów powrotu do domu.

Od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW):

 • trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji w Polsce, np. wizytę w poradni rehabilitacyjnej, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • organizację pomocy domowej lub opieki nad dzieckiem
 • system świadczeń progresywnych – 100% uszczerbku na zdrowiu – wypłata 200% sumy ubezpieczenia.

Od Odpowiedzialności Cywilnej (OC):

 • czynności życia prywatnego – odpowiedzialność za szkody związane z posiadaniem i użytkowaniem mienia, w tym także wypożyczonego, np. uszkodzenie sprzętu sportowego, uszkodzenie mienia w hotelu
 • odpowiedzialność w sytuacji wyrządzenia szkody innym osobom, np. podczas uprawiania sportu lub szkody wyrządzone przez dzieci
 • OC instruktora – odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Ubezpieczonego, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu
 • w ramach ubezpieczenia możesz skorzystać z pomocy Telefonicznego Asystenta Prawnego.
 • suma ubezpieczenia to nawet 1 mln zł.
 • ochrona na całym świecie.

Od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagażu (Bagaż)

 • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotów osobistych, takich jak telefon, tablet czy klucze
 • ochrona obejmuje również bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażnikach zewnętrznych
 • pokrycie kosztów zakupu artykułów pierwszej potrzeby w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu
 • pomoc w przypadku utraty środków płatniczych lub niezbędnych dokumentów
 • ubezpieczenie obejmuje również organizację i pokrycie kosztów dosłania utraconych przedmiotów osobistych.

W ramach ERGO Podróż dostępne są ubezpieczenia dodatkowe:

Sprzęt Sportowy – możesz ubezpieczyć sprzęt sportowy od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży.
Karnety i Kursy – otrzymasz zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Wypadek w Podróży – świadczenie przysługujące bliskim w razie Twojej śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego.

W ramach ERGO Podróż dostępne są rozszerzenia:

Praca fizyczna – możesz rozszerzyć ochronę o następstwa wypadków związanych z wykonywaniem pracy, za którą otrzymujesz wynagrodzenie.
Terroryzm – otrzymujesz ochronę w przypadku następstw niespodziewanej wojny lub aktów terroru.
Choroby przewlekłe – możesz rozszerzyć ochronę o następstwa choroby przewlekłej.
Sport – otrzymujesz ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z uprawianiem ryzykownych i ekstremalnych dyscyplin sportowych.
Sport wyczynowy – zyskujesz ochronę w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z wyczynowym uprawianiem rekreacyjnych i ryzykownych dyscyplin sportowych.

Ubezpieczenie Generali z myślą o podróży

Zakres może dodatkowo zostać rozszerzony o ubezpieczenie: następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej albo też wcześniejszego z niej powrotu, kosztów odwołania noclegów, kosztów odwołania biletu lotniczego, Moto assistance,

Ubezpieczenie PZU Wojażer

Ubezpieczenie PZU Wojażer – ubezpieczenie wyjazdu turystycznego – w Polsce i za granicą. Ubezpieczenie PZU Wojażer – korzyści z posiadania ubezpieczenia Organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej, w tym: leczenie: ambulatoryjne i szpitalne, stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych, związane