Ubezpieczenie PZU OC sport gwarantuje ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia tej działalności (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, a w przypadku szkody na osobie pokrycie kosztów leczenia, wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

CZYM JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA?

Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób (np. pracowników firmy lub podwykonawców), jeżeli ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za ich działania. Istota odpowiedzialności cywilnej to wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążący na sprawcy
tej szkody.

Posiadanie polisy OC nie zwalnia z winy, której prawne konsekwencje należy ponieść. Uwalnia jednak, w ramach sumy gwarancyjnej (SG), od obowiązku materialnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych przez niego strat.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU Sport?

Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstaną w związku z aktywnością sportową lub wykonywanymi czynnościami sportowca, trenera oraz osoby wykonującej czynności związane ze sportem, rekreacją lub turystyką (np. instruktor sportowy, trener, przewodnik górski)

Ubezpieczenie pokrywa szkody na osobie (np. śmierć, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy). Odszkodowanie wypłacimy poszkodowanemu (tj. osobie trzeciej), jeśli poniesie rzeczywiste straty lub nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa.