AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU OC Sport – oferta dla osób związanych ze sportem

Ubezpieczenie PZU OC sport gwarantuje ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia tej działalności (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, a w przypadku szkody na osobie pokrycie kosztów leczenia, wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

CZYM JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA?

Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób (np. pracowników firmy lub podwykonawców), jeżeli ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za ich działania. Istota odpowiedzialności cywilnej to wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążący na sprawcy
tej szkody.

Posiadanie polisy OC nie zwalnia z winy, której prawne konsekwencje należy ponieść. Uwalnia jednak, w ramach sumy gwarancyjnej (SG), od obowiązku materialnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych przez niego strat.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU Sport?

Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstaną w związku z aktywnością sportową lub wykonywanymi czynnościami sportowca, trenera oraz osoby wykonującej czynności związane ze sportem, rekreacją lub turystyką (np. instruktor sportowy, trener, przewodnik górski)

Ubezpieczenie pokrywa szkody na osobie (np. śmierć, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy). Odszkodowanie wypłacimy poszkodowanemu (tj. osobie trzeciej), jeśli poniesie rzeczywiste straty lub nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...