Ubezpieczenie PZU OC Sport – oferta dla osób związanych ze sportem

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Ubezpieczenie PZU OC sport gwarantuje ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia tej działalności (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, a w przypadku szkody na osobie pokrycie kosztów leczenia, wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę).

CZYM JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA?

Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób (np. pracowników firmy lub podwykonawców), jeżeli ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za ich działania. Istota odpowiedzialności cywilnej to wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążący na sprawcy
tej szkody.

Posiadanie polisy OC nie zwalnia z winy, której prawne konsekwencje należy ponieść. Uwalnia jednak, w ramach sumy gwarancyjnej (SG), od obowiązku materialnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych przez niego strat.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia PZU Sport?

Odpowiadamy za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstaną w związku z aktywnością sportową lub wykonywanymi czynnościami sportowca, trenera oraz osoby wykonującej czynności związane ze sportem, rekreacją lub turystyką (np. instruktor sportowy, trener, przewodnik górski)

Ubezpieczenie pokrywa szkody na osobie (np. śmierć, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (np. utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy). Odszkodowanie wypłacimy poszkodowanemu (tj. osobie trzeciej), jeśli poniesie rzeczywiste straty lub nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie powstała szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa.

Obowiązkowe ubezpieczenie oc fizjoterapeuty PZU

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty PZU jest przeznaczone dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy podmiotu leczniczego lub np. fizjoterapeuta prowadzący prywatną praktykę lekarską wyrządzą szkodę będącą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Podmioty lecznicze, które prowadzą działalność leczniczą, zgodnie

Ubezpieczenie OC trenera personalnego.

Jesteś trenerem personalnym, prowadzisz zajęcia – jesteś narażony, na to, że z Twojej winy może się coś stać podopiecznemu. Jako trener bądź instruktor sportu bierzesz odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Jeśli w wyniku twojego błędu, osoba poniesie szkodę