AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie PZU OC w życiu prywatnym

ubezpieczenie mieszkania

Co gwarantuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, kosztów leczenia lub zwiększonych potrzeb powstałych w wyniku szkody na osobie), związanych z czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem. Ochroną objęte są również szkody rzeczowe spowodowane bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej lub kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy źródło powstania szkody znajduje się w mieszkaniu, domu, budynku ubezpieczonego.

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. Istotą odpowiedzialności cywilnej jest wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążący na sprawcy tej szkody.

W praktyce chodzi o sytuację, w której wyrządzamy komuś szkodę, np.:
• niechcący wjeżdżamy na kogoś na stoku,
• przypadkowo wylejemy sok na drogi smartfon naszego gościa,
• nasze dziecko pozostawione bez nadzoru zbije piłką szybę sąsiadów.

Kogo ubezpieczamy?

OC w życiu prywatnym jest adresowane do wszystkich osób fizycznych, klientów indywidualnych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  • OC ubezpieczonego, a także jego osób bliskich (np. dzieci, małżonków, rodziców, rodzeństwa) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego w następstwie czynu niedozwolonego są one zobowiązane do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej (czyli takiej osobie, która nie jest ubezpieczającym lub ubezpieczonym), a także
  • OC pomocy domowej (np. opiekunki, ogrodnika) wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac w domu ubezpieczonego.

Co rozumiemy przez czynności życia prywatnego?

Pod tym pojęciem rozumiemy czynności z zakresu sfery prywatnej, tj. niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą i działalnością zarobkową. Przykładowo: związane z posiadaniem mienia (nieruchomości, ruchomości), uprawianiem amatorsko sportu, z pobytem na wakacjach z rodziną, spotkaniem z przyjaciółmi, wizytą u sąsiadów czy zakupami w supermarkecie.

Kiedy jest wypłacane odszkodowanie?

Ubezpieczenie pokrywa szkody osób trzecich. Poszkodowany dostanie odszkodowanie, jeśli:

  • poniesie straty (np. koszt leczenia, koszt naprawy uszkodzonych rzeczy).
  • nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie zaistniała (np. zarobki, których poszkodowany nie otrzymał, bo z powodu szkody nie mógł pracować).

Dodatkowo PZU zwróci koszty:

  • wynikłe z zastosowania środków po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (np. zdjęcia kafelków w celu dostania się do uszkodzonego wężyka pod wanną).
  • wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z PZU SA w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody (np. oceny uszkodzeń w samochodzie, w który dziecko ubezpieczonego wjechało rowerem).
  • obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (np. koszty sądowe, radcy prawnego, jeżeli poszkodowany, który skręcił nogę na nieodśnieżonym chodniku przed naszym domem, domaga się renty).

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...