ubezpieczenie mieszkania

Co gwarantuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, kosztów leczenia lub zwiększonych potrzeb powstałych w wyniku szkody na osobie), związanych z czynnościami życia prywatnego lub posiadanym mieniem. Ochroną objęte są również szkody rzeczowe spowodowane bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej lub kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy źródło powstania szkody znajduje się w mieszkaniu, domu, budynku ubezpieczonego.

Czym jest odpowiedzialność cywilna?

Pod pojęciem odpowiedzialności cywilnej należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób. Istotą odpowiedzialności cywilnej jest wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążący na sprawcy tej szkody.

W praktyce chodzi o sytuację, w której wyrządzamy komuś szkodę, np.:
• niechcący wjeżdżamy na kogoś na stoku,
• przypadkowo wylejemy sok na drogi smartfon naszego gościa,
• nasze dziecko pozostawione bez nadzoru zbije piłką szybę sąsiadów.

Kogo ubezpieczamy?

OC w życiu prywatnym jest adresowane do wszystkich osób fizycznych, klientów indywidualnych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  • OC ubezpieczonego, a także jego osób bliskich (np. dzieci, małżonków, rodziców, rodzeństwa) pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym do wykonywania czynności życia prywatnego w następstwie czynu niedozwolonego są one zobowiązane do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej (czyli takiej osobie, która nie jest ubezpieczającym lub ubezpieczonym), a także
  • OC pomocy domowej (np. opiekunki, ogrodnika) wobec osób trzecich za szkody będące następstwem czynu niedozwolonego wyrządzone podczas wykonywania powierzonych prac w domu ubezpieczonego.

Co rozumiemy przez czynności życia prywatnego?

Pod tym pojęciem rozumiemy czynności z zakresu sfery prywatnej, tj. niezwiązane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą i działalnością zarobkową. Przykładowo: związane z posiadaniem mienia (nieruchomości, ruchomości), uprawianiem amatorsko sportu, z pobytem na wakacjach z rodziną, spotkaniem z przyjaciółmi, wizytą u sąsiadów czy zakupami w supermarkecie.

Kiedy jest wypłacane odszkodowanie?

Ubezpieczenie pokrywa szkody osób trzecich. Poszkodowany dostanie odszkodowanie, jeśli:

  • poniesie straty (np. koszt leczenia, koszt naprawy uszkodzonych rzeczy).
  • nie uzyska korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie zaistniała (np. zarobki, których poszkodowany nie otrzymał, bo z powodu szkody nie mógł pracować).

Dodatkowo PZU zwróci koszty:

  • wynikłe z zastosowania środków po zajściu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (np. zdjęcia kafelków w celu dostania się do uszkodzonego wężyka pod wanną).
  • wynagrodzenia ekspertów powołanych w uzgodnieniu z PZU SA w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody (np. oceny uszkodzeń w samochodzie, w który dziecko ubezpieczonego wjechało rowerem).
  • obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (np. koszty sądowe, radcy prawnego, jeżeli poszkodowany, który skręcił nogę na nieodśnieżonym chodniku przed naszym domem, domaga się renty).