AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenia Warta Dom

ubezpieczenie mieszkania

W oparciu o Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM można zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń: mienia, o którym mowa, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe: następstw nieszczęśliwych wypadków, sprzętu poza domem,  roweru poza domem,  utraty czynszu, nagrobków.

Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, dom letniskowy, garaż lub inny budynek, stałe elementy lokalu mieszkalnego, mała architektura, ruchomości domowe.

W ubezpieczeniu domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garażu, innego budynku, stałych elementów lokalu mieszkalnego oraz ruchomości domowych WARTA odpowiada za szkody powstałe w następstwie.:
1) zdarzeń losowych: deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, dewastacja, stłuczenie.
2) ryzyk kradzieżowych: kradzież z włamaniem, rabunek.

Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie wyceny dokonanej przez WARTĘ. Na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów potwierdzających wysokość i zasadność roszczenia, z tym że WARTA zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz zasięgania opinii rzeczoznawców.

Odszkodowanie ustala się w złotych w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody wyliczonej wg zasad ustalonych w §9. Przeliczenie na złote poniesionych lub wycenionych w walutach obcych kosztów następuje według kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP w dniu powstania szkody.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...