O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie mieszkania

W oparciu o Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM można zawrzeć umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń: mienia, o którym mowa, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Umowa ubezpieczenia mienia może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe: następstw nieszczęśliwych wypadków, sprzętu poza domem,  roweru poza domem,  utraty czynszu, nagrobków.

Ubezpieczeniem może zostać objęte mienie: dom jednorodzinny, lokal mieszkalny, dom letniskowy, garaż lub inny budynek, stałe elementy lokalu mieszkalnego, mała architektura, ruchomości domowe.

W ubezpieczeniu domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, garażu, innego budynku, stałych elementów lokalu mieszkalnego oraz ruchomości domowych WARTA odpowiada za szkody powstałe w następstwie.:
1) zdarzeń losowych: deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, dewastacja, stłuczenie.
2) ryzyk kradzieżowych: kradzież z włamaniem, rabunek.

Ustalenie zasadności i wysokości odszkodowania następuje na podstawie wyceny dokonanej przez WARTĘ. Na podstawie przedłożonych przez Ubezpieczonego dokumentów potwierdzających wysokość i zasadność roszczenia, z tym że WARTA zastrzega sobie prawo ich weryfikacji oraz zasięgania opinii rzeczoznawców.

Odszkodowanie ustala się w złotych w kwocie odpowiadającej wysokości poniesionej szkody wyliczonej wg zasad ustalonych w §9. Przeliczenie na złote poniesionych lub wycenionych w walutach obcych kosztów następuje według kursu średniego walut obcych ustalonego przez NBP w dniu powstania szkody.

Ubezpieczenie PZU OC w życiu prywatnym

Co gwarantuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym? Ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, kosztów leczenia lub zwiększonych potrzeb powstałych w wyniku szkody na osobie), związanych z czynnościami

Ubezpieczenie domu Proama.

Proama ubezpieczenie domu i mieszkania Proama – co ubezpieczamy? Dom wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie domu automatycznie obejmuje również ogrodzenie) Mieszkanie wraz z elementami stałymi (ubezpieczenie mieszkania automatycznie obejmuje pomieszczenia przynależne, np. komórkę lokatorską, piwnicę) i miejsce parkingowe, o ile