AEG Ubezpieczenia

Generali NNW, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków.

ubezpieczenie generali

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wskutek wypadku komunikacyjnego.

Generali NNW – zakres dodatkowy:

Zakres rozszerzony ubezpieczenia obejmuje zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenie z tytułu następujących zdarzeń ubezpieczeniowych:

1) trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
2) trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku z progresją;
3) poważnego urazu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku;
4) urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka)
5) złamań kości, oparzeń lub odmrożeń ciała Ubezpieczonego;
6) trwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku;
7) czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy lub nauki wskutek nieszczęśliwego wypadku;
8) kosztów leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku;
9) uciążliwego leczenia Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka);
10) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku;
11) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu związanego z leczeniem zatrucia pokarmowego (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka);
12) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka);
13) kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku;
14) kosztów operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku;
15) kosztów przekwalifikowania zawodowego Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku;
16) wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku;
17) kosztów odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku (dostępne tylko w ramach Pakietu dla dziecka);
18) wstrząśnienia mózgu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka);
19) osierocenia Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka);
20) pogryzienia Ubezpieczonego przez zwierzęta (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka);
21) zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka);
22) zwrotu kosztów wycieczki szkolnej (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka;
23) pomocy psychologicznej (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka)
24) poważnego zachorowania Ubezpieczonego (dostępne tylko w ramach Pakietu dla Dziecka,
25) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek COVID-19.

W ramach Pakietu dla Dziecka, Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek wyczynowego uprawiania sportu. Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom oraz pozostałym osobom, które w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczenia ukończyły 18 rok życia.
Dla studentów, po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk (klauzula nr 1 w OWU).
Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze świadczeń określonych w dokumencie ubezpieczenia. Górną granicą odpowiedzialności Generali jest suma ubezpieczenia wskazana na polisie dla danego zakresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w OWU.
Wyboru wysokości sumy ubezpieczenia dla świadczeń objętych zakresem ubezpieczenia dokonuje Ubezpieczający. Suma ubezpieczenia o której mowa w ust. 1 w czasie trwania umowy ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego świadczenia aż do jej całkowitego wyczerpania, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w OWU

Zalety produktu Generali NNW

 • produkt dla osób do 65 roku życia niezależnie od wykonywanego zawodu
 • w ramach jednej polisy można ubezpieczyć nawet 6 osób
 • ochrona ubezpieczeniowa 24 godziny na dobę
 • podwójna wypłata sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
 • wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • możliwość uzyskania wypłaty trzykrotności sumy ubezpieczenia w przypadku wyboru świadczenia „trwały uszczerbek na zdrowiu z progresją”
 • możliwość wyboru świadczeń dodatkowych, m.in. trwały uszczerbek na zdrowiu, poważny uraz, złamania kości, oparzenia lub odmrożenia ciała, pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, rehabilitacja
 • pobyt w szpitalu wskutek COVID-19
 • ochrona również w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku uprawiania sportów wysokiego ryzyka czy wyczynowego uprawiania sportu

Możliwość rozszerzenia ochrony o zdarzenia powstałe w wyniku:

 • zawału serca lub udaru mózgu
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 • wyczynowego uprawiania sportu

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia.
Zdarzeń zaistniałych w wyniku wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które występują nagle, o ile nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w § 3 ust. 4 pkt 11, 12, 21-25 oraz § 3 ust. 5 pkt 10, 11, 19-22
Zdarzeń zaistniałych w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, wyczynowego uprawiania sportu (za wyjątkiem przypadku opisanego w § 3 ust. 6 OWU), uprawiania sportów wysokiego ryzyka, chyba że opłacona została składka dodatkowa.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe podczas pozostawania przez Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, pozostawania pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem.
Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe w trakcie służby wojskowej pełnionej podczas konfliktów zbrojnych i działań wojennych.
Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe w wyniku świadomego samookaleczenia się lub okaleczenia na własną prośbę albo próby samobójczej lub samobójstwa Ubezpieczonego.
Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe wskutek istniejących wcześniej stanów chorobowych kości lub złamania podokostnowego (tzw. pęknięcia kości).
Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe w wyniku wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pokładzie samolotu innego niż samolot pasażerski podczas regularnego rejsu lotniczego.
Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe w związku z prowadzeniem przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień lub prowadzeniem pojazdu dopuszczonego do ruchu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Ochroną ubezpieczeniową Generali nie są objęte zdarzenia zaistniałe wskutek ataku epilepsji albo omdlenia.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...