Obowiązkowe ubezpieczenie oc fizjoterapeuty PZU

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Obowiązkowe ubezpieczenie OC fizjoterapeuty PZU jest przeznaczone dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy podmiotu leczniczego lub np. fizjoterapeuta prowadzący prywatną praktykę lekarską wyrządzą szkodę będącą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych. Podmioty lecznicze, które prowadzą działalność leczniczą, zgodnie z prawem, muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie oc fizjoterapeuty w PZU przeznaczone jest dla fizjoterapeutów, którzy wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

Ubezpieczenie oc fizjoterapeuty PZU – co można zyskać?

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które podmiot wykonujący działalność leczniczą, wyrządzi w wyniku:

 • udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych (ubezpieczenie przysługuje, jeśli zabiegi są udzielane w związku z wadą wrodzoną, urazem, chorobą lub następstwem jej leczenia).

Szczegóły zakresu ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866). Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, o których mowa w § 1, wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie oc fizjoterapeuty w PZU

 • Zwiększenie wiarygodności placówki leczniczej wobec klientów, partnerów i pacjentów.
 • Zmniejszenie ryzyka finansowego prowadzonej działalności leczniczej.
 • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych:

 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład;
 • 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC fizjoterapeuty wykonującego działalność leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka fizjoterapeutyczna.

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty PZU nie obejmuje szkód:

1) wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej;
2) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
3) polegających na zapłacie kar umownych;
4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Jakie są jeszcze ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej? PZU nie odpowiada m.in. za szkody:

 • samodzielnie uznane lub zaspokojone roszczenia przez ubezpieczonego bez zgody zakładu ubezpieczeń;
 • gdy Ubezpieczony nie dostarczył nam dokumentów, które go prosiliśmy, a które są niezbędne do uznania odpowiedzialności ubezpieczonego za powstała szkodę;
 • gdy w sprawie toczy się postępowanie wyjaśniające przed sądem. Wówczas wypłacimy odszkodowanie dopiero po jego zakończeniu;
 • wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego w okresie, który nie był objęty naszą ochroną ubezpieczeniową;
 • przewyższające sumę gwarancyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia;
 • wyrządzone przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, w wyniku rażącego niedbalstwa, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, po wypłaceniu, poszkodowanemu odszkodowania przysługuje nam roszczenie do ubezpieczonego o zwrot wypłaconego odszkodowania.

Ubezpieczenie PZU OC Sport – oferta dla osób związanych ze sportem

Ubezpieczenie PZU OC sport gwarantuje ochronę na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim, związanych z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia tej działalności (np. pokrycie naprawy uszkodzonej rzeczy lub kosztów zakupu rzeczy w stanie nieuszkodzonym, a w

Ubezpieczenie OC trenera personalnego.

Jesteś trenerem personalnym, prowadzisz zajęcia – jesteś narażony, na to, że z Twojej winy może się coś stać podopiecznemu. Jako trener bądź instruktor sportu bierzesz odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich podopiecznych. Jeśli w wyniku twojego błędu, osoba poniesie szkodę