AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenie autocasco Generali -wyłączenia odpowiedzialności

ubezpieczenie autocasco

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Komunikacyjnych autocasco Generali, z myślą o aucie dla Sieci agencyjnej i Direct, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia
4 października 2019r. Generali nie wypłąci odszkodowania z autocasco w następujących przypadkach

 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia pojazdu niezgodnie z rodzajem użytkowania, podanym przez Ubezpieczającego we wniosku i wskazanym w polisie.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kierowania pojazdem przez osobę pozostającą w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków, środków psychotropowych lub innych środków odurzających, o ile szkoda jest następstwem pozostawania przez tę osobę w stanach opisanych powyżej.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą ważnych, wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia, uprawnień do kierowania pojazdem, o ile szkoda jest następstwem nie posiadania uprawnień opisanych powyżej.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia wypadku drogowego albo kolizji drogowej.

ubezpieczenie generali

Ubezpieczenie autocasco Generali – jakie jeszcze podstawy do odmowy ?

 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ruchu pojazdu niezarejestrowanego albo niedopuszczonego do ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny (o ile poruszanie się pojazdem niezarejestrowanym lub niedopuszczonym do ruchu miało wpływ na zaistnienie i rozmiar szkody).
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ruchu pojazdu nieposiadającego w chwili zaistnienia szkody ważnego badania technicznego (potwierdzonego odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego lub potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez Stację Kontroli Pojazdów), jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny (o ile poruszanie się pojazdem nieposiadającym powyższego badania technicznego miało wpływ na zaistnienie i rozmiar szkody).
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach stanowiących własność Ubezpieczonego, które znajdują się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zamieszek, rozruchów, wewnętrznych niepokojów lub wydarzeń wojennych o charakterze lokalnym lub międzynarodowym.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem pojazdu w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych, zgromadzeniach oraz powstałe na skutek wykorzystania pojazdu w celu dokonania lub usiłowania dokonania czynu zabronionego w rozumieniu Kodeksu Karnego.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji.

Podstawa prawna – Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych autocasco Generali, z myślą o aucie dla Sieci agencyjnej i Direct, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 4 października 2019r.

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...