Ubezpieczenie autocasco Generali -wyłączenia odpowiedzialności

O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn
ubezpieczenie autocasco

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń Komunikacyjnych autocasco Generali, z myślą o aucie dla Sieci agencyjnej i Direct, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia
4 października 2019r. Generali nie wypłąci odszkodowania z autocasco w następujących przypadkach

 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia pojazdu niezgodnie z rodzajem użytkowania, podanym przez Ubezpieczającego we wniosku i wskazanym w polisie.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kierowania pojazdem przez osobę pozostającą w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po użyciu narkotyków, środków psychotropowych lub innych środków odurzających, o ile szkoda jest następstwem pozostawania przez tę osobę w stanach opisanych powyżej.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą ważnych, wymaganych prawem kraju zajścia zdarzenia, uprawnień do kierowania pojazdem, o ile szkoda jest następstwem nie posiadania uprawnień opisanych powyżej.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy kierujący pojazdem zbiegł z miejsca zdarzenia wypadku drogowego albo kolizji drogowej.

ubezpieczenie generali

Ubezpieczenie autocasco Generali – jakie jeszcze podstawy do odmowy ?

 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ruchu pojazdu niezarejestrowanego albo niedopuszczonego do ruchu zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny (o ile poruszanie się pojazdem niezarejestrowanym lub niedopuszczonym do ruchu miało wpływ na zaistnienie i rozmiar szkody).
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek ruchu pojazdu nieposiadającego w chwili zaistnienia szkody ważnego badania technicznego (potwierdzonego odpowiednim wpisem do dowodu rejestracyjnego lub potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez Stację Kontroli Pojazdów), jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje taki wymóg prawny (o ile poruszanie się pojazdem nieposiadającym powyższego badania technicznego miało wpływ na zaistnienie i rozmiar szkody).
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach stanowiących własność Ubezpieczonego, które znajdują się w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zamieszek, rozruchów, wewnętrznych niepokojów lub wydarzeń wojennych o charakterze lokalnym lub międzynarodowym.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem pojazdu w blokadach dróg, akcjach protestacyjnych, zgromadzeniach oraz powstałe na skutek wykorzystania pojazdu w celu dokonania lub usiłowania dokonania czynu zabronionego w rozumieniu Kodeksu Karnego.
 • Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub policji.

Podstawa prawna – Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych autocasco Generali, z myślą o aucie dla Sieci agencyjnej i Direct, zatwierdzonych uchwałą Zarządu i obowiązujących od dnia 4 października 2019r.

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w