O czym się dowiesz z tego artykułu?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Facebook
Twitter
LinkedIn

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy stanowiące własność osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub banku na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdu zawartej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na zakup pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem, lub będące przedmiotem leasingu, w którym korzystającym z przedmiotu leasingu jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia AC – z wyłączeniem ryzyka kradzieży – objęty jest również bagaż w pojeździe. W ramach ubezpieczenia bagażu Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu pod warunkiem, że:

  1. uszkodzenie bagażu nastąpiło w trakcie tego samego wypadku, w którego następstwie uległ uszkodzeniu pojazd,za który Ubezpieczyciel – stosownie do umowy ubezpieczenia – ponosi odpowiedzialność; oraz
  2. bagaż znajdował się w ubezpieczonym pojeździe lub bagażniku zewnętrznym podczas zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia AC.

Przedmiotem ubezpieczenia może być również wyposażenie dodatkowe pojazdu. Wyposażenie dodatkowe może być objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że zostało wskazane przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz jest zamontowane w pojeździe na stałe, a jego demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych. Powyższe zastrzeżenie  zamontowania na stałe nie dotyczy fotelika dla dzieci.

Zakres ubezpieczenia

1.W zależności od zakresu umowy ubezpieczenia określonego w polisie odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są następstwa wypadków polegające na:
1) uszkodzeniu lub kradzieży pojazdu;
2) uszkodzeniu (w tym całkowite zniszczenie) przewożonego pojazdem bagażu, z zastrzeżeniem § 2.1 ust. 3;
3) uszkodzeniu lub kradzieży wyposażenia dodatkowego pojazdu, z zastrzeżeniem § 2.1 ust. 4 pod warunkiem, że powyższe następstwa wypadku powstały w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia AC.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski.
3. Na wniosek Ubezpieczającego strony mogą uzgodnić, że odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są następstwa zdarzeń wskazane w ust. 1, zaistniałe na terytorium Europy.

 

Sprawdzenie auta przed zakupem – nowa oferta PZU

PZU w ramach nowej marki Pomoc Non Stop uruchamia usługę sprawdzenie auta i jego stanu technicznego przed zakupem. Każdy kto planuje kupić używany samochód, może sprawdzić jego stan techniczny bez wychodzenia z domu. Oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych zakupem

Hestia wypłaci 100% odszkodowania po szkodzie całkowitej.

Auto po wypadku nie nadaje się już do naprawy? ERGO Hestia wyręczy klienta z formalnościami. Gotówka nawet w ciągu dwóch dni i opieka nad formalnościami związanymi z pozbyciem się zniszczonego auta. Takie udogodnienia oferuje klientom ERGO Hestia. To wszystko w