AEG Ubezpieczenia

Ubezpieczenia komunikacyjne – AXA

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy stanowiące własność osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub banku na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdu zawartej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na zakup pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem, lub będące przedmiotem leasingu, w którym korzystającym z przedmiotu leasingu jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia AC – z wyłączeniem ryzyka kradzieży – objęty jest również bagaż w pojeździe. W ramach ubezpieczenia bagażu Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu pod warunkiem, że:

  1. uszkodzenie bagażu nastąpiło w trakcie tego samego wypadku, w którego następstwie uległ uszkodzeniu pojazd,za który Ubezpieczyciel – stosownie do umowy ubezpieczenia – ponosi odpowiedzialność; oraz
  2. bagaż znajdował się w ubezpieczonym pojeździe lub bagażniku zewnętrznym podczas zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia AC.

Przedmiotem ubezpieczenia może być również wyposażenie dodatkowe pojazdu. Wyposażenie dodatkowe może być objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że zostało wskazane przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz jest zamontowane w pojeździe na stałe, a jego demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych. Powyższe zastrzeżenie  zamontowania na stałe nie dotyczy fotelika dla dzieci.

Zakres ubezpieczenia

1.W zależności od zakresu umowy ubezpieczenia określonego w polisie odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są następstwa wypadków polegające na:
1) uszkodzeniu lub kradzieży pojazdu;
2) uszkodzeniu (w tym całkowite zniszczenie) przewożonego pojazdem bagażu, z zastrzeżeniem § 2.1 ust. 3;
3) uszkodzeniu lub kradzieży wyposażenia dodatkowego pojazdu, z zastrzeżeniem § 2.1 ust. 4 pod warunkiem, że powyższe następstwa wypadku powstały w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia AC.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski.
3. Na wniosek Ubezpieczającego strony mogą uzgodnić, że odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są następstwa zdarzeń wskazane w ust. 1, zaistniałe na terytorium Europy.

 

Oferta ubezpieczeń

ubezpieczenie autocasco
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco to zabezpieczenie, ochrona oraz komfort osób posiadających samochód. Polisa autocasco zapewnienia posiadaczowi auta

ubezpieczenie mieszkania
Nasza oferta ubezpieczeń

Ubezpieczenie mieszkania lub domu

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel

PZU Na Wypadek Nowotworu kupisz online.
Nowe proste ubezpieczenie PZU na wypadek  nowotworu z kodem rabatowym dostępne online. Ubezpieczony może otrzymać...
Ubezpieczenie podróżne na czas wyjazdu.
Ubezpieczenie podróżne to kompleksowa ochrona oraz komfort spokojnego i bezpiecznego wyjazdu dla osób udających się...
Ubezpieczenie na życie
Ubezpieczenie na życie – dla osób przezornych chroniących swoje zdrowie. Oferujemy ubezpieczenia na życie w...
Ubezpieczenie zdrowotne.
Oferta ubezpieczenia zdrowotnego (w tym PZU Plan Na Zdrowie). PZU Plan na Zdrowie. Produkt pomaga...
Ubezpieczenie mieszkania lub domu
Ubezpieczenie mieszkania lub domu to jeden z najpopularniejszych rodzajów ochrony swojego majątku. Dzięki niemu właściciel...