Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy stanowiące własność osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub banku na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdu zawartej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na zakup pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem, lub będące przedmiotem leasingu, w którym korzystającym z przedmiotu leasingu jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia AC – z wyłączeniem ryzyka kradzieży – objęty jest również bagaż w pojeździe. W ramach ubezpieczenia bagażu Ubezpieczyciel odpowiada za uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu pod warunkiem, że:

  1. uszkodzenie bagażu nastąpiło w trakcie tego samego wypadku, w którego następstwie uległ uszkodzeniu pojazd,za który Ubezpieczyciel – stosownie do umowy ubezpieczenia – ponosi odpowiedzialność; oraz
  2. bagaż znajdował się w ubezpieczonym pojeździe lub bagażniku zewnętrznym podczas zajścia wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia AC.

Przedmiotem ubezpieczenia może być również wyposażenie dodatkowe pojazdu. Wyposażenie dodatkowe może być objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że zostało wskazane przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia oraz jest zamontowane w pojeździe na stałe, a jego demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych. Powyższe zastrzeżenie  zamontowania na stałe nie dotyczy fotelika dla dzieci.

Zakres ubezpieczenia

1.W zależności od zakresu umowy ubezpieczenia określonego w polisie odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są następstwa wypadków polegające na:
1) uszkodzeniu lub kradzieży pojazdu;
2) uszkodzeniu (w tym całkowite zniszczenie) przewożonego pojazdem bagażu, z zastrzeżeniem § 2.1 ust. 3;
3) uszkodzeniu lub kradzieży wyposażenia dodatkowego pojazdu, z zastrzeżeniem § 2.1 ust. 4 pod warunkiem, że powyższe następstwa wypadku powstały w czasie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia AC.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski.
3. Na wniosek Ubezpieczającego strony mogą uzgodnić, że odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są następstwa zdarzeń wskazane w ust. 1, zaistniałe na terytorium Europy.